Přeskočit na obsah

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky HR STEEL CZ s.r.o. se sídlem 602 00 Brno,Spálená 480/1, IČ 17343402, dále jen HR STEEL CZ s.r.o.

I.Kupní smlouva
1.Předmětem kupní smlouvy je koupě hutního materiálu, který HR STEEL CZ s.r.o. nabízí veřejnou nebo jinou nabídkou, dále jen zboží.
2.Obsah kupní smlouvy ujednává HR STEEL CZ s.r.o. s kupujícím v zásadě telefonicky nebo elektronickou poštou.

II.Povinnosti HR STEEL CZ s.r.o.
1. HR STEEL CZ s.r.o.  je povinen odevzdat kupujícímu zboží v ujednaném druhu, množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, odevzdá HR STEEL CZ s.r.o.  zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu s kupní smlouvou.
2. HR STEEL CZ s.r.o.  splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v ujednaném místě a včas mu to oznámí.
3.Má-li kupující určit dodatečně vlastnosti zboží a neučiní-li to včas, určí je HR STEEL CZ s.r.o.  sám a oznámí kupujícímu, jaké vlastnosti určil; přihlédne přitom k potřebám kupujícího, které zná.
4.Kupující má právo sdělit HR STEEL CZ s.r.o.  odchylné určení vlastností zboží, než jaké určil HR STEEL CZ s.r.o.; neučiní-li to bez zbytečného odkladu po oznámení HR STEEL CZ s.r.o., je vázán tím, co určil HR STEEL CZ s.r.o..
5. HR STEEL CZ s.r.o.  je povinen odevzdat zboží s dodacím listem a obvyklým označením zboží výrobcem nebo označením svým, umožňuje-li to balení ujednaného druhu, množství a provedení zboží. Je-li ujednáno odevzdání zboží s dalšími doklady, je HR STEEL CZ s.r.o. povinen odevzdat je kupujícímu spolu se zbožím, případně následně do tří pracovních dnů.

III.Povinnosti kupujícího
1.Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit kupní cenu.
2.Kupující je povinen potvrdit převzetí zboží na dodacím listu.
3.Kupující je povinen zaplatit HR STEEL CZ s.r.o.  ujednanou kupní cenu, jejíž výše, splatnost a způsob placení jsou uvedeny ve vyúčtování fakturou s náležitostmi daňového dokladu.
3.1. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním smluveného zboží nebo jeho části, má kupující právo účtovat prodávajícímu za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny smluveného zboží, jehož se prodlení týká. Nárok na náhradu škody způsobené kupujícímu porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, tím není dotčen, přičemž se smluvní pokuta na náhradu škody nezapočítává.
3.2. Dostane-li se kupující do prodlení s placením faktury, je prodávající oprávněn mu účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3.3. Smluvní pokuta je v obou případech omezena do výše 5 % z celkové ceny zboží.

IV.Místo a způsob dodání zboží.
1. HR STEEL CZ s.r.o. dodá zboží vlastní dopravou do ujednaného místa, jinak do sídla kupujícího; cena dopravy je obsažena v kupní ceně, není-li ujednáno jinak.
2.Je-li ujednáno, že si kupující převezme zboží v některé z provozoven HR STEEL CZ s.r.o.  a neučiní-li tak do deseti pracovních dnů, má právo HR STEEL CZ s.r.o. od kupní smlouvy odstoupit.

V.Doba dodání zboží.
Není-li ujednána doba dodání zboží, je HR STEEL CZ s.r.o.  oprávněn odevzdat kupujícímu zboží kdykoliv.

VI.Výhrada vlastnického práva.
HR STEEL CZ s.r.o.  je vlastníkem zboží až do řádného zaplacení vyúčtované kupní ceny.

VII.Odpovědnost za vady
1. HR STEEL CZ s.r.o.  odpovídá za vady, pokud odevzdané zboží nemá ujednané vlastnosti.
2.Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí zboží (zjevná vada).
3.Kupující je povinen zjištění zjevné vady zboží uvést na dodacím listě zboží.
4.Kupující je povinen písemně uplatnit práva z odpovědnosti za vady u HR STEEL CZ s.r.o.  bez zbytečného odkladu.
5. Prodávající je povinen se do 30 dnů ode dne doručení reklamace k reklamaci vyjádřit, a to zejména tak, zda ji uznává či nikoliv, a pokud ji uznává, tak v jakém rozsahu a jakým způsobem bude reklamace vyřízena.

VIII.Závěrečná ustanovení.
1. Právní vztahy HR STEEL CZ s.r.o.  a kupujícího z kupní smlouvy nebo s ní související se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí a stvrzuje, že byl poučen o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů  a to příslušným orgánem Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) , který bude řešit případné spory mezi dodavatelem a kupujícím vyplívající z kupní smlouvy nebo s ní související.
3. Kupující se po podpisu kupní smlouvy či rámcové kupní smlouvy vůči dodavateli zavazuje mlčenlivostí o obdržených nabídkách, provedených či rozjednaných objednávkách a nijak nebude zveřejňovat tyto důvěrné informace a neumožní k nim přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu oprávněnou osobou jednoho z jednatelů HR STEEL CZ s.r.o. pod pokutou 20 000kč .

Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 20.07.2022.
ODPOVĚDNÉ OSOBY:       
               Haška Jaroslav                                 Račanský Pavel
                        jednatel                                         jednatel